Dette er en varslerblogg om hva som skjer i norsk rettsvesen. Formålet er å få til en granskning av sivilrett. Norsk rettsvesen er ikke transparent. Man kan ikke etterprøve hva som er sagt under en rettssak, fordi det hverken gjøres opptak eller skrives referat. Det finnes ikke et uavhengig klageorgan, og det er nytteløst å klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. De behandler nemlig ikke klager som går på kvaliteten på advokaters arbeid. Likeledes finnes det ikke noe uavhengig klageorgan hvor en kan klage inn dommere som ikke følger lovverket. Eneste klageorgan for dommere er “Tilsynsrådet for dommere”, men der kan en kun klage om dommeren er uhøflig eller bruker for lang tid på å avsi en dom. Men en kan ikke klage på kvaliteten på dommeres arbeid og saksbehandlingsfeil. Disse yrkesgruppene (advokater og dommere) er med andre ord hevet over enhver evaluering eller vurdering. Til orientering er en anke ikke en klage på dommernes arbeid.

Mitt mareritt har vart i over syv år, og ennå har det meste av min opprinnelige sak ikke fått en reell prøving. I stedet produserer retten stadig nye prosessuelle spørsmål. I deler av bloggen dokumenteres problemene så nøyaktig som mulig.

Store deler av bloggen omhandler hvordan  adv. Bjørn Ivar Christie Østberg, skulle bistå meg for å redde mitt livsverk og arbeidsplass, Villmarksleiren i Sørum kommune, samt et skifte som ikke var gjennomført. I stedet mishandlet han min sak. Han unnlot eller “glemte”, fullstendig å fremme atskillige av mine krav, herunder det største og best dokumenterte kravet som var knyttet til tapt arbeidsfortjeneste. Adv. Østberg hadde også glemt hva vitnene skulle vitne om.
Derfor fikk de ikke relevante spørsmål, og det de skulle vitne om ble, til stor forbauselse og frustrasjon, ikke belyst.
Les om dette under menyen Leirsaken. 

Over en uke etter rettssaken fikk jeg for første gang se en timeliste. Der hadde adv. Østberg ført over 300 timer a kr.2.000,-! Han ville altså ha kr.600.000,- for jobben!
Han hadde heller ikke søkt om fri rettshjelp i den delen som dreide seg om skifte, slik jeg hadde krav på.
Jeg sa ham opp skriftlig og nektet å betale mer enn de kr.150.000,- han hadde fått på forskudd, hvorpå han sendte meg en ny faktura for å lese begrunnelsen til sin egen oppsigelse og for å lese dommen som falt ti dager etter at jeg sa ham opp.

Jeg klaget ham senere inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg hvor jeg ikke fikk medhold på noe, ikke engang for at han hadde fakturert meg for å lese begrunnelsen til oppsigelsen og for å lese dommen.
Adv. Østberg stevnet meg for retten med krav om ytterligere 465.000,- pluss morarenter. Han engasjerte adv. Kristian Voie Danielsen til å føre saken for seg, mens jeg måtte nå være selvprosederende.

Så tok adv. Østberg pant i huset mitt.

I menyen Bakgrunn er forhistorien før adv. Østberg ble engasjert.

I menyen Lydklipp  kan du høre adv. Østbergs sjokkerende dårlige fremføring
og hvordan dommeren må lære ham opp i den mest grunnleggende prosessrett.
Du kan lytte til lydopptak fra rettssalen, lese utskrifter av opptakene og se hvordan og hvorfor feilene han gjorde, skadet min sak og ødela min arbeidsplass og mitt livsverk, Villmarksleiren.

Adv. Østberg glemte også å dokumentere bevisene. Og de bevisene han dokumenterte satte han ikke i sammenheng med det de skulle bevise. Han klarer å gjennomføre en sak om å verdsette et selskap og om underslag, uten å dokumentere, d.v.s. legge frem, regnskapet.

I menyen Salærsaken handler det om den skandaløse behandlingen jeg fikk i Tingretten, både under saksforberedelsen og under hovedforhandlingen. Jeg hadde lagt frem mine anførsler og bevis halvannen måned før hovedforhandlingen. Nær samtlige av mine bevis ble avskåret rett før og under hovedforhandlingen, mens min motpart, som ikke hadde klarlagt sine faktiske anførsler på forhånd, fikk lese opp tidligere uanmeldte dokumenter i fleng.

Dommen i salærsaken ble anket av begge parter, og hovedforhandling i Lagmannsretten ble berammet 11, 12, 16 og 17 januar 2018. Men allerede under saksforberedelsen traff lagmannsretten avgjørelser som ga illevarslende tegn. Dette kan du lese om i menyen Anken.

Mesteparten av disse nettsidene ble skrevet som en “blogg”, altså som en slags offentlig dagbok. I menyen Blogg finner du innleggene slik de kom etterhvert, med de nyeste øverst.

Parallelt med disse sakene har jeg også måttet håndtere en stor sak mot Protector Forsikring. Jeg kaller den “Hussaken”. Jeg har foreløpig ikke skrevet om hussaken her på disse websidene, men det har vært flere artikler i media om saken min. Se for eksempel. “Knock-out som selvprosederende” (Kapital nr1/2015). “Folkeaksjon mot Protector” (Kapital nr 19/2014), “Jeg har ren samvittighet” (Kapital nr 21/2014). Dette kan du lese om på bloggen under: Media og meg.